วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

คุยกันก่อนค่ะ

  ารสร้างบล็อกนี้เพื่อเป็นการเผยแผ่พระอภิธรรม ที่เกี่ยวกับธาตุกถา ซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอจะนำมาจากหนังสือของพระอาจารย์ธัญญะ   ซึ่งท่านได้เมตตาในการเผยแผ่สื่อการเรียนการสอนของท่านต่อสาธารณะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาพระอภิธรรมในชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก  ส่งเสริมต่อผู้เรียนที่ขาดสื่อการเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น  พร้อมกันนี้ผู้จัดทำได้สร้างจุดเชื่อมโยงไปยังการเรียนการสอนของพระอภิธรรมในปริจเฉทอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
    หากเนื้อหาใดๆในเอกสารมีข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้แสดงความคิดเห็นในเนื้อหานั้น เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นประโยชน์ต่อรุ่นต่อๆไป
    ขออนุโมทนาในกุศลที่ทุกท่านตั้งใจเล่าเรียนพระอภิธรรมด้วยค่ะ....

ขันธ์ อายตนะ ธาตุ


                    โครงสร้างนี้ จำให้แม่นๆ เพราะเวลามาแจกแจงขันธ์ อายตนะ และธาตุ จะไม่งง
           (สามารถเก็บรูปไว้ในคอมฯของท่านโดย คลิกขวาที่เมาส์ แล้วเลือกบันทึกรูปเป็น)